Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Hãy nhìn sự việc qua cách khác, bạn sẽ không nghĩ sai

Đừng nhìn sự việc qua con mắt hẹp hòi, hãy thay đổi chúng theo cách khác

Bình luận