Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Thí nghiệm của nhóm sinh viên và cuối cùng thì thằng 9 phẩy lí thắng 😂

Các ông nghĩ có cháy hay không? :3

Bình luận