Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Chó mẹ đau buồn chôn đứa con đã chết của mình! Tất cả vạn vật đều có tánh linh như nhau, tình yêu thương, đau, buồn. Nam Mô A Di Đà Phật!

Bình luận