Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Riêng mặt trời, chỉ có một mà thôi.... và mẹ tôi cũng có 1 trên đời...

Bình luận